Vedtægter

Den Grønne Gårdvuggestue

Ny privat institution i Ugelbølle

Vedtægt for privatinstitutionen

 

Den grønne gårdvuggerstue

 

§ 1

Forankring

 

Stk. 1

Privatinstitutionens navn er ”den grønne gårdvuggestue” hjemhørende i Syddjurs Kommune, beliggende Tangvejen 3, Ugelbølle, 8410 Rønde.

§ 2

Formål

 

Stk. 1

Den selvejende institution er oprettet efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 3. og drives som privat institution.

 

Privatinstitutionen modtager børn i alderen fra 26 uger til 6 år.

 

Privatinstitutionen skal leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet, herunder efter Syddjurs kummunes bestemmelser omkring drift af private pasningstilbud.

 

 

Stk. 2

I vuggestue ønsker vi at skabe et miljø præget af fællesskab, anerkendelse, fordybelse nartur/dyr, dette skal ske i rammer med tryghed og i tæt samarbejde mellem institutionen, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i, at skabe de bedste rammer for vores børn,

 

der kan give dem trivsel og udvikling og masser af plads til leg og læring.

 

Børnene skal mødes med omsorg fra de voksne der omgiver dem og de skal af denne vej opbygge den grundlæggende ballast - deres eget værd - som giver dem mod på videre udfoldelse

 

 

 

§ 3

Bestyrelsen

 

Stk. 1

Privatinstitutionens bestyrelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel:

 

1. En ejerbestyrelse bestående af ejerkredsen og evt. personer udefra. Ejerkredsen er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

 

2. En forældrebestyrelse der består af 3 forældre / værger, samt lederen der varetager den daglige drift af institutionen. Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel pædagogiske principper, vuggestuens læreplan og sygdomsprocedure.

 

 

Stk. 2

Forældrebestyrelsen vælges på et forældremøde 1 gange årligt. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget. Indkaldelse til forældremøde vil forkomme med 1månede varsel. Hver familie har 1 stemme pr. barn i institutionen. Stemmeberettiget er de

 

forældre, der har forældremyndighed over barnet.

 

 

 

Stk. 3

Forældre kan kun være medlem af bestyrelsen så længe de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden. Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

 

 

Stk. 4

På det første kommende møde efter valg til forældebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

 

 

Stk. 5

Der afholdes mindst 2 møder årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 14 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.

 

 

§ 4

Bestyrelsens ansvar og kompetence

 

Stk. 1

Lederen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i bestyrelsen inden årets udgang.

 

Virksomhedsplanen skal omhandle:

 

 Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning

 

 Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper

 

 Mål og handleplan for forældresamarbejdet

 

 

Stk. 2

Det er bestyrelsens opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

 

 

§ 5

Tavshedspligt

 

Stk. 1

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt.

 

Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom.

 

 

§ 6

Økonomi

 

Stk. 1

Det er ejerbestyrelsens ansvar at sikre en sund økonomi af institutionen,

 

 

Stk. 2

Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

 

§ 7

Lederens ansvar og kompetence

 

Stk. 1

Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af privatinstitutionen.

 

 

Stk. 2

Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederne skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

 

Den pædagogiske læreplan indgår i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen afrapporteres én gang årligt til Syddjurs Kommune. Læreplanen godkendes af Syddjurs Kommune.

 

 

Stk. 3

Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.

 

Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert tredje år.

 

§ 8

Personaleforhold

 

Stk. 1

Leder i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt Syddjurs kommunens godkendelseskriterier.

 

 

Stk. 2

Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og børneattest.

 

 

Stk. 3

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

 

 

§ 9

Åbningstid

 

Stk. 1

Privatinstitutionen har åbent alle hverdage fra kl. 6.30 til 17.00 Fredag dog fra kl. 6.30 til 16.00.

 

Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

 

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.

 

Eventuel beslutning om lukkedage kan træffes af bestyrelsen. (Privatinstitutionen har pasningsforpligtelse, hvis der er behov herfor).

 

 

Stk. 2

Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen.

 

 

§ 10

Optagelse i institutionen

 

Stk. 1

 

Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

 

Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

 

 

Stk. 2

Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i privatinstitutionen sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin. Ved optagelse på venteliste betales et depositum på kr. 500,-. Depositum tilbagebetales, når

 

barnet udmeldes af vuggestuen.

 

 

§ 11

Opsigelse/udmeldelse

 

Stk. 1

 

Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

 

 

Stk. 2

Opsigelse fra privatinstitutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.

 

Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

 

 

§ 12

Forældrebetaling

 

Stk. 1

Bestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse.

 

 

Stk. 2

Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen. 4

 

 

Stk. 3

Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

 

 

§ 13

Tilsyn

 

Stk. 1

Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter de retningslinier der fremgår af godkendelseskriterierne.

 

 

§ 14

Ophør

 

Stk. 1

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal ejerkredsen beslutte tilfald af værdier og inventar.